• Քաղաքաշինություն

  Awesome Image

  • Տարածաշրջանի տարաբնակեցման նախագծի մշակում
  • Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակում
  • Բնակավայրերի գոտիավորման նախագծերի մշակում
  • Տարածքների կառուցապատման նախագծերի մշակում

 • Ծավալատարածական շենքեր և շինություններ

  Awesome Image

  • Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծում
  • Կրթական շենքերի նախագծում
  • Բուժաառողջարանային շենքերի նախագծում
  • Մշակութային և մարզական կառույցների նախագծում
  • Տրանսպորտային կառույցների նախագծում
  • Մեմորիալ համալիրների նախագծում
  • Պաշտամունքային կառույցների նախագծում

 • Քաղաքաշինական միջավայրի ձևավորում

  Awesome Image

  • Շենքերի ներքին և արտաքին ձևավորման նախագծերի մշակում
  • Այգեպուրակային տարածքների նախագծում
  • Ճարտարապետական փոքր ձևերի նախագծում
  • Ցուցադրական տարածքների նախագծում

 • Կոնստրուկտիվ համակարգեր

  Awesome Image

  • Շենքերի և շինությունների կոնստրուկտիվ համակարգերի ստատիկ և դինամիկ հաշվարկում, նախագծում
  • Տարածական մեծաթռիչք կոնստրուկցիաների ստատիկ և դինամիկ հաշվարկում, նախագծում

 • Շենքերի ինժեներական համակարգեր

  Awesome Image

  • Ջեռուցման համակարգերի նախագծում
  • Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերի նախագծում
  • Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում
  • Էլեկտրասնուցման և էլեկտրալուսավորման համակարգերի նախագծում
  • Կապի և հաղորդակցման համակարգերի նախագծում
  • Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի նախագծում
  • Գազամատակարարման համակարգերի նախագծում
  • Հեռուստառադիոհաղորդակցային համակարգերի նախագծում
  • Ինժեներական արտաքին ցանցերի նախագծում

 • Շինարարության նորարական տեխնոլոգիաներ

  Awesome Image

  • ՀՀ տարածքում առկա շենքերի ու շինությունների խոցելիության և փլուզման վտանգի գնահատում
  • Գոյություն ունեցող շենքերի և կառույցների սեյսմակայունության բարձրացման նոր տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում
  • Նորակառույց շենքերի և կառուցվածքների համար նորարական տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում
  • Նորարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նախագծերի մշակում

 • Քարտեզագրում և ինժեներական երկրաբանություն

  Awesome Image

  • Տեղանքի քարտեզահանում
  • Շինարարության ընթացքի քարտեզագրական ուղղորդում
  • Տարածքների ինժեներաերկրաբանական քարտեզագրում
  • Հորատման աշխատանքների իրականացում մեխանիկական սյունակային եղանակով և մինչև 160 մմ տրամագծով գրունտների նմուշառումով
  • Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր հետազոտություն
  • Վտանգավոր երկրաբանական տեղաշարժերից պաշտպանական միջոցառումների նախագծում
  • Փորձագիտական ինժեներաերկրաբանական եզրակացությունների կազմում

 • Նախահաշիվների կազմում

  Awesome Image

  • Նախագծվող կառույցների շինարարության արժեքի որոշում, համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և արժեքի որոշման կարգերի
  • Շինարտադրության կազմակերպման և աշխատանքների կատարման նախագծերի մշակում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և արտադրության կազմակերպման Կարգի
  • Շինարարության գնահատման նոր համալիրի ստեղծում և գործող նորմատիվային համակարգի տեղեկատվական լրացում
  • Նախահաշվային "Armestimate" հայալեզու համակարգչային ծրագրի ներդրում և սպասարկում

 • Տպագրում, սկանավորում, պատճենահանում

  Awesome Image

  Կատարում եմք լայնաֆորմատ տեխնիկական փաստաթղթերի բարձրորակ տպագրության, սկանավորման և պատճենահանման աշխատանքներ գերժամանակակից Եզակի բարձր արդյունավետության լայնաֆորմատ ցանցային մեքենա LED-plotter+copier+scanner Xerox Rowe ecoPrint i4+ Scan 450i MFP սարքով: